แนะนำหน่วยงาน

ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบรูณาการความรู้และทักษะทางด้านชีววิทยา การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางชีววิทยา และการประยุกต์กระบวนการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการพัฒนาตนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดังเช่นปรัชญาของสาขาวิชาชีววิทยาที่ว่า การเรียนก้าวหน้า การพัฒนาก้าวไกล การวิจัยเพื่อชุมชน

วิสัยทัศน์
        เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ที่มีคุณภาพอันได้การยอมรับจากสังคม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เชื่อมโยง กับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพของท้องถิ่น

พันธกิจ
        สาขาวิชาชีววิทยา มีพันธกิจ 4 ด้าน คือ
  1. ด้านการจัดการศึกษา 
1.1 จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.2 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏี และปฏิบัติ เป็นคนดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ด้านการวิจัย 
2.1 ส่งเสริมการวิจัยด้านชีววิทยา เพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
2.2 ปฏิบัติการวิจัยด้านชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ
   3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 เป็นแหล่งให้บริการด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพแก่ท้องถิ่น
           4. ด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
4.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
สาขาวิชาชีววิทยามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานโปรแกรมวิชา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. ปฏิบัติการวิจัยทางด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เป็นศูนย์กลางบริการความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณสมบัติทั่วไป
            – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เรียนเน้นหนักทางวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
1. ด้านร่างกาย
ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือไม่สมประกอบอันจะเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  2. ด้านความประพฤติ จรรยามารยาท
2.1 เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
2.2 เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.3 ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา เว้นแต่เป็นโทษที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.4 ไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกหรือไล่ออกจากสถานศึกษา
2.5 ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
   3. ด้านจิตใจ
3.1 มีความรัก และศรัทธาในอาชีพ
3.2 มีจิตใจมุ่งมั่น พัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
3.3 ไม่เป็นโรคจิต โรคประสาท หรือไม่เป็นผู้บุคลิกภาพผิดปกติอื่นๆ
3.4 ไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายในวงอาชีพมี
3.5 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.6 ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3.7 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ