บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

ชื่อ-สกุล : นายไวรพจน์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภา ทองลอง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสุพัตรา พิลาทา

ตำแหน่ง : แม่บ้าน