บุคลากร

ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ราภรณ์   สุมังคะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.ชีววิทยาศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม. สัตววิทยา)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์อรุณ   วงศ์จิรัฐิติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.(ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อ.ดร.แก้วกัลยา  โสตถิสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :   วิทยาศาสตรฒหาบัณฑิต  (วท.ม. จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุวภา   ยศตะโคตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
คุณวุฒิ :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม. จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อาจารย์กฤษณ์  พิเนตรเสถียร
ตำแหน่ง :
คุณวุฒิ :
สถาบันการศึกษา :

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : อ.ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง :
คุณวุฒิ :
สถาบันการศึกษา :